Đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

Thứ hai, 27/5/2024 | 14:36 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có văn bản số 3360/BCT-KHTC gửi Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định: số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050; số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050; số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây viết tắt là các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản) và các kế hoạch thực hiện các quy hoạch nêu trên theo quy định của Luật Quy hoạch.

Để thực hiện hiệu quả các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và tạo dư địa, không gian phát triển mới cho các ngành, địa phương, Bộ Công Thương đề nghị các Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc các cơ quan chức năng ở địa phương và chủ đầu tư dự án có liên quan bám sát mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ đề ra tại các quy hoạch và kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoảng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Khẩn trương chỉ đạo rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của địa phương (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng), bảo đảm phù hợp với các quy hoạch/kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia, làm cơ sở tiếp nhận, triển khai các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản. (Ảnh minh họa)

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư các dự án năng lượng, khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhất là các dự án điện quy mô lớn, điện nền và dự án truyền tải trên địa bàn, các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao.

Ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình năng lượng, khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định.

Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tại địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung cốt lõi của các quy hoạch và kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản nhằm tạo đồng thuận xã hội, thống nhất về tầm nhìn, định hướng phát triển và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong các quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Đối với lĩnh vực điện lực, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, văn bản số 2295/BCT-TKNL ngày 6/4/2024 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về những khó khăn trong việc cung ứng điện, lợi ích của việc thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tới tất cả khách hàng sử dụng điện nhằm chia sẻ khó khăn với ngành điện hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức trong thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất) đề nghị các địa phương có báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai các kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nhất là tình hình triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, quan trọng, ưu tiên đầu tư đã được đề ra trong quy hoạch (trong đó nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất), gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đức Dũng