Hà Tĩnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh

Thứ tư, 2/8/2023 | 11:09 GMT+7
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) trong phát triển đô thị thông minh và trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Thực hiện Văn bản số 2333/BTTTT-CĐSQG ngày 20/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ICT phát triển đô thị thông minh và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tại các địa phương, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, căn cứ tình hình, yêu cầu thực tiễn của địa phương để tham mưu UBND tỉnh triển khai phát triển đồng bộ các nội dung về quy hoạch và quản lý đô thị thông minh theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam, giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Đề án 950); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2023.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương và các cơ quan liên quan chủ động rà soát các Đề án liên quan đến phát triển đô thị thông minh để kịp thời cập nhật, bổ sung các nội dung triển khai, bảo đảm bám sát 7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên triển khai theo lộ trình tại Đề án 950 và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh.

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt các Đề án triển khai đô thị thông minh, trên cơ sở Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh phiên bản 1.0 (tại Quyết định số 829/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/5/2019), nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh của tỉnh, bảo đảm gắn kết, kế thừa các thành phần chức năng của Kiến trúc với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0.

Hà Tĩnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị thông minh và trung tâm giám sát, điều hành thông minh

Trung tâm giám sát và điều hành thông minh (IOC- Intelligent Operation Center) tỉnh Hà Tĩnh có khả năng giám sát và quản lý từ tổng quan đến chi tiết từng phân hệ quản lý dữ liệu thống kê nhằm xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư theo quy định của pháp luật phục vụ phát triển đô thị thông minh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả triển khai đô thị thông minh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2023. Định kỳ đo lường, đánh giá hiệu quả triển khai để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về lợi ích mang lại của đô thị thông minh để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia với chính quyền ngay từ khi bắt đầu triển khai đô thị thông minh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung về phát triển đô thị thông minh trong ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phát triển đô thị thông minh trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, qua Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện và hệ thống truyền thanh cấp xã. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc phát triển đô thị thông minh trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý.

Nhã Quyên