Đà Nẵng phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, trung tâm đổi mới sáng tạo

Thứ năm, 29/6/2023 | 10:27 GMT+7
Thành ủy Đà Nẵng đặt mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản xuất và dịch vụ thông minh lĩnh vực công nghệ sinh học đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Mới đây, Thành ủy Đà Nẵng ban hành văn bản 32-CTr/TU về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu đến năm 2030, cơ chế, chính sách cho hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển công nghiệp sinh học, kinh tế sinh học được hoàn thiện, cải tiến đạt trình độ tương đương các quốc gia tiên tiến, trong đó có nhiều ưu điểm mang tính đặc thù, sáng tạo của thành phố. Nhân lực, trang bị và hạ tầng công nghệ sinh học tại thành phố đạt mức tiệm cận trình độ tiên tiến của Đông Nam Á, một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến của châu Á và thế giới.

Đồng thời, phấn đấu đưa Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, trung tâm mạnh của quốc gia và Đông Nam Á về nghiên cứu khoa học, R&D (nghiên cứu và phát triển), đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ sinh học và kinh tế sinh học với các lĩnh vực có thể mạnh là y – dược, chăm sóc sức khỏe, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường, kinh tế biển và du lịch sinh học.

Doanh nghiệp công nghệ sinh học tăng 50% về quy mô đầu tư và quy mô tăng tưởng; công nghiệp sinh học đóng góp tối thiểu 10%; kinh tế sinh học đóng góp tối thiểu 25% GRDP của thành phố.

Đà Nẵng phấn đấu trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản xuất và dịch vụ thông minh lĩnh vực công nghệ sinh học đạt đẳng cấp khu vực châu Á

Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản xuất và dịch vụ thông minh lĩnh vực công nghệ sinh học đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Công nghiệp sinh học đóng góp tối thiểu 20% và kinh tế sinh học đóng góp tổi thiểu 40% vào GRDP của thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Thành ủy Đà Nẵng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Cụ thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển công nghiệp sinh học và kinh tế sinh học. Đồng thời, xây dựng và phát triển nguồn lực; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Nhã Quyên