Bất động sản

Hậu Giang phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Ngã Bảy

Thứ năm, 28/10/2021 | 11:16 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ngã Bảy.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Ngã Bảy. Theo đó, phương án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 sẽ được cơ cấu:

Tổng diện tích tự nhiên 7.817,10 ha, trong đó, đất nông nghiệp hiện nay 6.510,28 ha, chiếm 83,28%, đến năm 2030 sẽ giảm xuống còn 5.321,27 ha, chiếm 68,07%; đất phi nông nghiệp là 1.306,82 ha, chiếm 16,72% sẽ tăng lên 2.495,83 ha, chiếm 31,93%; đất đô thị hiện là 3.921,03 ha, chiếm 50,16% sẽ được giữ nguyên; đất ở nông thôn từ 103,24 ha, chiếm 1,32% sẽ tăng lên 196,15 ha, chiếm 2,51 ha; đất ở đô thị là 202,25 ha, chiếm 2,59 ha sẽ tăng lên 642,27 ha, chiếm 8,22%...

Đến năm 2030, sẽ chuyển đổi mục đích đất sử dụng từ đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.189,01 ha. Trong đó, phường Ngã Bảy: 207,63 ha, Hiệp Thành: 145,47 ha, Lái Hiếu: 414,55 ha, Hiệp Lợi: 169,74 ha, xã Đại Thành: 156,31 ha và xã Tân Thành: 95,31 ha. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 577,65 ha, trong đó, phường Hiệp Thành: 206,92 ha, Lái Hiếu: 2,65 ha, Hiệp Lợi: 293,77 ha, xã Đại Thành: 20,86 ha và xã Tân Thành: 53,45 ha. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 3,18 ha, trong đó, phường Ngã Bảy: 2,44 ha, Hiệp Thành: 0,53 ha, Lái Hiếu: 0,9 ha và xã Đại Thành: 0,12 ha.

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1:10.000; báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021 của thành phố Ngã Bảy.

Hậu Giang phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Ngã Bảy

UBND tỉnh Hậu Giang giao UBND thành phố Ngã Bảy trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; đăng tải Quyết định này và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Ngã Bảy. Căn cứ nội dung quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tổ chức rà soát, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định của pháp luật. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đặc biệt là khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các khu vực quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND cấp xã, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải công khai Quyết định này và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Ngã Bảy trên trang thông tin điện tử của Sở. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của UBND thành phố Ngã Bảy; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của UBND thành phố để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Thủy Quỳnh