Văn hóa, du lịch

Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Thứ sáu, 22/12/2023 | 11:59 GMT+7
Ngày 22/12, Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam là kết tinh thành quả của hàng nghìn năm văn hiến, lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là kết quả giao lưu, tiếp thụ tinh hoa nhiều nền văn hóa thế giới để không ngừng hoàn thiện và phát triển. Văn hóa Việt đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh, con người Việt Nam anh hùng, mến khách, yêu quý bạn bè, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc.

CNVH là các ngành công nghiệp sản xuất ra sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, có bản chất vật thể hoặc phi vật thể; thông qua khai thác những giá trị văn hóa cùng những sản phẩm, dịch vụ có tính trí tuệ, có ý nghĩa xã hội và văn hóa để thu về những nguồn lợi kinh tế. Trên thế giới, phát triển CNVH đang diễn ra mạnh mẽ, là xu thế và dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia. Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành CNVH Việt Nam

Thủ tướng nhận định, với sự đặc biệt quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, thời gian qua các ngành CNVH dần trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng; sự đầu tư nguồn vốn vào các ngành CNVH đã có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, so với một số ngành khác thì các ngành CNVH nước ta vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế.

Do đó, để CNVH Việt Nam sớm phát triển nhanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá trong cách làm, xây dựng ngành CNVH Việt Nam "Sáng tạo - bản sắc - độc đáo - chuyên nghiệp - cạnh tranh", trên nền tảng văn hóa "Dân tộc – khoa học – đại chúng" của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào một số nội dung chính như: đánh giá, phân tích kỹ lưỡng những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong phát triển văn hóa và CNVH thời gian qua; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện thời cơ, thách thức của CNVH Việt Nam trong thời gian tới, những kinh nghiệm có thể học tập từ các quốc gia đã thành công trong phát triển CNVH. Đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, đột phá để phát triển CNVH, bao gồm: giải pháp, lộ trình tháo gỡ những bất cập hiện nay, nhất là trong cơ chế, chính sách. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, thị trường, khoa học công nghệ, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, ngân hàng, thu hút nguồn lực hợp tác công tư.

Trong hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và một số hội, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp liên quan đến CNVH tham gia phát biểu tham luận đánh giá, chia sẻ kết quả phát triển các ngành CNVH lĩnh vực được giao; chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quản lý, đầu tư về CNVH; chỉ rõ rào cản, thách thức và đề xuất phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển các ngành CNVH…

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mục tiêu chung đến năm 2030, các ngành CNVH Việt Nam trở thành ngành kinh tế quan trọng, trong đó tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số ngành CNVH có tiềm năng, lợi thế, đạt mục tiêu các ngành CNVH đóng góp 7% GDP và tiếp tục góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNVH đa dạng, chất lượng cao dựa trên yếu tố đổi mới, sáng tạo, tôn vinh văn hóa truyền thống, tôn trọng bản quyền; nâng cao giá trị của sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; xác lập thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ văn hóa...

Ngọc Huyền (T/H)