Văn hóa, du lịch

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022

Thứ ba, 11/10/2022 | 16:17 GMT+7
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3839/BVHTTDL-PC về việc hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (9/11).

Văn bản nêu rõ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế chủ động lựa chọn chủ đề để phổ biến về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày pháp luật Việt Nam) cho phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương.

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo hướng dẫn của Bộ, các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 cần tập trung vào một số nội dung như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam; gắn việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 theo Quyết định số 1908/QĐ-HĐPH ngày 26/9/2022 Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; các nội dung đã được xác định trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, chủ đề công tác năm 2022 là xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ; những lĩnh vực, vấn đề nóng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành được dư luận xã hội quan tâm.

Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền về kết quả cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tăng cường giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, cuộc vận động, phong trào của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 cần được tổ chức thường xuyên, liên tục và tập trung trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 - 15/11/2022.

Khả Như