Văn hóa, du lịch

Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2025

Thứ ba, 16/5/2023 | 11:05 GMT+7
Ngày 15/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định 515/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025.

Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài với Việt Nam. Chương trình tập trung vào những hoạt động thuộc các lĩnh vực như: di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện; đào tạo; văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa...

Cụ thể, chương trình tập trung vào các đối tượng: di sản văn hóa thế giới, di tích được công nhận di tích quốc gia đặc biệt, di tích cấp quốc gia; di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận, di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc nguy cơ mai một; các thiết chế văn hóa, không gian văn hóa sáng tạo, đội tuyên truyền lưu động, các đồn biên phòng, các cơ sở, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em; đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân

Quyết định nêu rõ, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chương trình bao gồm: hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về chương trình. Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân. Phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và nguồn nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa. Phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng. Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới. Huy động nguồn lực và quản lý thực hiện chương trình.

Theo đó, nhằm bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc, chương trình sẽ triển khai các hoạt động, nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo cho khoảng 2 di sản văn hóa, thiên nhiên được UNESCO ghi danh; khoảng 15 di tích quốc gia đặc biệt có giá trị đang xuống cấp nghiêm trọng; hỗ trợ chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết khoảng 150 di tích cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp để ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản thế giới, đẩy mạnh công tác sưu tầm tài liệu cổ, quý hiếm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học; nâng cấp, cải tạo một số bảo tàng công lập cấp quốc gia. Nghiên cứu, thành lập các bảo tàng chuyên ngành cấp quốc gia về nghệ thuật đương đại, nghệ thuật nhiếp ảnh; trung tâm quốc gia về bảo quản hiện vật.

Tiến hành nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; phát triển các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo, nghiên cứu khai thác những giá trị về nghệ thuật truyền thống trong các kho dữ liệu đang có, hỗ trợ các hoạt động truyền dạy, bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận và bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình; chịu trách nhiệm về số liệu, tiến độ thực hiện, kết quả và hiệu quả của chương trình; hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả; sơ kết hàng năm, tổng kết việc thực hiện chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai chương trình trên địa bàn theo thẩm quyền, nhiệm vụ được giao; ban hành quy định về lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác có cùng nội dung, nhiệm vụ để thực hiện chương trình trên địa bàn, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung với các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình đã được phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình tại cơ sở, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp để thất thoát, lãng phí kinh phí thực hiện của chương trình…

Ngọc Huyền