Trong nước

Phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN

Thứ ba, 19/10/2021 | 11:18 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 131/NQ-CP 2021 ngày 18/10/2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại dịch vụ ASEAN (gọi tắt là ATISA).

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Hiệp định ATISA sau khi có hiệu lực.

Các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: xây dựng Danh mục các biện pháp không tương thích (NCM) trên cơ sở Gói cam kết dịch vụ thứ 10 (Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ) đảm bảo quyền và lợi ích của Việt Nam và các cam kết của Việt Nam với ASEAN. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Hiệp định ATISA.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định.

Ảnh minh họa

ATISA được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 25 ngày 23/4/2019. Hiệp định khẳng định cam kết của ASEAN đối với thương mại tự do và hội nhập kinh tế khu vực trong bối cảnh thế giới hiện có nhiều biến động và thách thức. ATISA được coi như là bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN. Hiệp định này sẽ thay thế Hiệp định Khung ASEAN về dịch vụ (AFAS) năm 1995 với nhiều nội dung mới theo hướng mở cửa, tự do hóa hơn về dịch vụ.

Về quy tắc, ATISA thiết lập các khuôn khổ thực thi những cam kết tự do hóa từ AFAS, giảm bớt các rào cản quy định phân biệt đối xử với những nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời đưa ra nền tảng pháp luật vững chắc và cơ chế minh bạch hơn cho thị trường dịch vụ trong khu vực. 

Về mở cửa các thị trường dịch vụ, ATISA áp dụng phương pháp tiếp cận mới - mở cửa theo kiểu “chọn - bỏ”. Cụ thể, trong Hiệp định này, các bên cam kết mở cửa tất cả các ngành dịch vụ, ngoại trừ các ngành/phân ngành được liệt kê trong Danh sách các biện pháp không tương thích (Danh sách thiết lập riêng theo cam kết của từng nước thành viên ASEAN). Đây là cách tiếp cận mới trái với phương pháp "chọn - cho" của AFAS, vốn chỉ cho phép mở cửa những ngành dịch vụ đã được liệt kê rõ ràng trong Hiệp định.

Đức Dũng