Tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ sáu, 8/3/2024 | 11:39 GMT+7
Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-BXD ngày 5/3/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2024 của dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam (UPIS)” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Kế hoạch thực hiện dự án UPIS của Bộ Xây dựng trong năm 2024 bao gồm 7 hợp phần công việc. Hợp phần thứ nhất là xây dựng chiến lược và hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch, phát triển và quản lý đô thị ứng phó với biến đổi hậu ở Việt Nam, dự kiến hoàn thành trong quý I/2024.

Hợp phần thứ hai: phát triển UPIS sẽ được thực hiện thường xuyên trong cả năm. Hợp phần thứ ba là triển khai UPIS tại 3 thành phố thí điểm cũng được triển khai thực hiện xuyên suốt năm 2024. Trên cơ sở thu thập, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch và phát triển đô thị, biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai tại các thành phố thí điểm, dự án sẽ đề xuất khuyến nghị để điều chỉnh các hồ sơ quy hoạch đô thị chưa phù hợp tại địa phương. Dự án cũng sẽ áp dụng các công cụ phân tích UPIS để xem xét các quy hoạch đô thị hiện tại, từ đó đề xuất những biện pháp phù hợp trong việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể tại các thành phố thí điểm.

Hợp phần thứ tư là khuyến nghị về các yêu cầu trong quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện đối với UPIS. Dự án sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ: sửa đổi và nâng cấp chỉ số GDSS (hệ thống hỗ trợ quyết định trong quy hoạch đô thị xanh) và tiêu chí đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với việc lựa chọn đất xây dựng đô thị; khuyến nghị về các yêu cầu trong quy định pháp luật và hướng dẫn thực hiện đối với UPIS.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quy hoạch và phát triển đô thị để tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu 

Hợp phần thứ năm là nâng cao năng lực, công việc đào tạo về xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống cho cán bộ của Bộ Xây dựng và các tỉnh thí điểm sẽ được thực hiện tại Việt Nam, nhưng sẽ điều chỉnh trong kế hoạch tổng thể và không thực hiện trong năm 2024. Trong đó, 2 chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vào quý II/2024 và quý IV/2024 sẽ tập trung vào nội dung xây dựng các chương trình đào tạo và phổ biến nội dung, tài liệu; tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo để phổ biến (các nhóm đối tượng: cán bộ Bộ Xây dựng, tư vấn quy hoạch; Sở Xây dựng; chính quyền đô thị).

Hợp phần thứ sáu là cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm (HW, SW) để thực hiện dự án tại Bộ Xây dựng và các địa phương dự kiến thực hiện từ quý II và IV/2024.

Hợp phần thứ bảy là tổ chức các hội thảo tham vấn, hội nghị, họp chuyên môn theo yêu cầu cụ thể của công việc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Ban quản lý dự án UPIS theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, căn cứ nội dung được phê duyệt tại quyết định này, tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Nhã Quyên