Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang

Thứ năm, 15/2/2024 | 16:44 GMT+7
UBND tỉnh Hậu Giang mới đây đã ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Cụ thể, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước đối với các gói thầu xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). UBND tỉnh Hậu Giang cam kết chỉ đạo chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) thực hiện các công việc lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu Việt Nam.

Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế đối với gói thầu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thuộc hợp phần D: Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của dự án theo yêu cầu của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/01/2024.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác đàm phán với nhà tài trợ theo quy định hiện hành.

Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Mục tiêu dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang là đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long theo đúng định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Xây dựng thành phố Ngã Bảy thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu Đồ án quy hoạch chung đô thị thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại, tiếp cận các tiêu chuẩn đô thị xanh, đô thị văn minh đối với các đô thị trọng điểm của tỉnh, ở đây là thành phố Ngã Bảy theo đúng mục tiêu phát triển đô thị đã nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang ban hành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III đối với thành phố Ngã Bảy để đảm bảo xứng tầm phát triển là một trong các đô thị hạt nhân của tỉnh Hậu Giang.

Nhã Quyên