Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh

Thứ năm, 30/11/2023 | 09:43 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 4505/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có trụ sở số 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội được chấp thuận nhà đầu tư của dự án.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhiền đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, dự án có mục tiêu đấu nối tạm TBA 500kV Thanh Hóa, đảm bảo cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ; tăng khả năng cung cấp nguồn điện 500kV, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa và khu vực.

Dự án có quy mô: xây dựng mới đường dây 500kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh gồm 2 mạch từ cột cổng 500kV Thanh Hóa đến vị trí đấu nối trong khoảng trụ T301 - 302 trên tuyến đường dây 500kV Nghi Sơn - Nho Quan (mạch 2) hiện hữu.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 256,377 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Địa điểm thực hiện dự án: tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc, Minh Tâm, Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa. Tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian 6 tháng kể từ thời điểm được nhà nước bàn giao đất.

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh (đường kẻ màu xanh)

Trách nhiệm của nhà đầu tư (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia): chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu tính toán tại hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hiệu quả đầu tư dự án; hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các sở, ban, ngành đơn vị liên quan để tổ chức triển khai lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng quy định; trong đó phải rà soát, xác định chính xác tổng mức đầu tư dự án đúng định mức kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định hiện hành.

Trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt phương án huy động vốn trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn chủ sở hữu và vốn vay để bảo đảm thực hiện dự án theo đúng tiến độ; chỉ được thực hiện các dự án khác trong kế hoạch khi đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định, trường hợp không cân đối được nguồn vốn phải ưu tiên thực hiện dự án này và các dự án đường dây mạch 3 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện, hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư (bao gồm cả thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư), xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất... trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thỏa thuận theo quy định trước khi thi công xây dựng dự án; triển khai thực hiện theo đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Chỉ được triển khai thực hiện dự án sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, tổ chức khảo sát, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cụ thể để điều chỉnh hướng tuyến (nếu cần thiết)…

Phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa và các sở, ngành, đơn vị liên quan cập nhật dự án vào các quy hoạch có liên quan. Cập nhật, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Thiệu Hóa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Hàng quý, hàng năm, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách Nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020. Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn EVNNPT lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ thuê đất và tham mưu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định cho thuê đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Hướng dẫn, hỗ trợ EVNNPT trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục lập hồ sơ môi trường của dự án; thực hiện tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Giao Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp và hướng dẫn EVNNPT trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn EVNNPT thực hiện thủ tục, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật…

Thu Hà