Khoa học công nghệ

Thành lập Hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thứ sáu, 16/2/2024 | 08:00 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ban hành Quyết định 177/QĐ-TTg ngày 14/2/2024 thành lập Hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo quyết định được ban hành, Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Hội đồng giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trong quá trình thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác được Thủ tướng giao.

Ảnh minh họa

Quyết định nêu, các thành viên Hội đồng làm việc theo quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng bộ máy hiện có, tổ chức bộ phận chuyên môn giúp việc cho Hội đồng, bảo đảm không làm phát sinh biên chế. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Lan Anh