Năng lượng gió

Tỉnh Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê làm dự án điện gió

Thứ tư, 23/12/2020 | 10:18 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP Điện gió BT2 thuê đất để thực hiện dự án Trang trại điện gió BT2 tại các xã: Cam Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty CP Điện gió BT2 thuê đất để thực hiện dự án Trang trại điện gió BT2 tại các xã: Cam Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy (đợt 1).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 220.945,2 m2 đất rừng sản xuất (rừng trồng sản xuất) đã được UBND huyện Lệ Thủy thu hồi đất tại Quyết định số 5687/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 tại các xã: Cam Thủy, Thanh Thủy và Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy sang đất phi nông nghiệp (đất công trình năng lượng) theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Cho Công ty CP Điện gió BT2 (địa chỉ: số 81 Phan Bội Châu, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thuê 226.072,4 m2 bao gồm: 220.945,2 m2 đã chuyển mục đích tại Khoản 1, điều này và 5.127,2 m2 đất đồi núi chưa sử dụng do UBND xã Ngư Thủy Bắc quản lý để sử dụng vào mục đích đất công trình năng lượng (thực hiện dự án Trang trại điện gió BT2 (thuộc Cụm trang trại điện gió B&T). Thời hạn sử dụng đất đến ngày 18/8/2070. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình chủ trì xác định phương pháp định giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất. Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ, thặng dư thì tổ chức lập phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể. Trường hợp áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính để Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính cho Công ty CP Điện gió BT2.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình thông báo cho Công ty CP Điện gió BT2 nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất; xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Điện gió BT2 sau khi công ty hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Cục Thuế xác định các khoản nghĩa vụ tài chính và thông báo cho Công ty CP Điện gió BT2 thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Điện gió BT2 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; sử dụng khu đất đúng mục đích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Nhã Quyên