Triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập

Thứ sáu, 16/9/2022 | 16:47 GMT+7
Mới đây, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã có công văn số 814-CV/BCSĐ yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, triển khai Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ nước chứa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết luận số 36-KL/TW có mục tiêu tổng quát là bảo đảm số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống; đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất, kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu; mọi người dân, mọi đối tượng được tiếp cận, sử dụng nước công bằng, hợp lý; chủ động tích trữ, điều hòa nguồn nước, khai thác, sử dụng hiệu quả đi đôi với bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước; ứng phó hiệu quả với các thảm hoạ, thiên tai liên quan đến nước, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước.

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ nước chứa

Theo đó, công văn nêu rõ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trong đó, Vụ Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính để thực hiện Kết luận số 36-KL/TW; cụ thể hóa các nội dung về đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chủ trì tham mưu, xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 36-KL/TW theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

Văn phòng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Kết luận số 36-KL/TW và tình hình thực hiện của Bộ Tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp để tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 36-KL/TW. Phối hợp với Vụ Đầu tư để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Tài chính; chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và hàng năm sơ kết, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bảo Ngọc