Triển khai thực hiện các đề án, chiến lược về biến đổi khí hậu

Thứ tư, 28/12/2022 | 16:55 GMT+7
Mới đây, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
<p style="text-align:justify">Báo cáo về những kết quả mà Cục Biến đổi khí hậu đã đạt được trong năm 2022, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Mai Kim Liên cho biết, năm nay có nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, chính sách mới về ứng phó với biến đổi khí hậu được ban hành và đi vào thực tiễn. Trong đó, Cục đã tập trung xây dựng và hoàn thành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường về biến đổi khí hậu; trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành nhiều văn bản, đề án phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.</p> <p style="text-align:justify">Cục cũng tích cực làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế để hợp tác hỗ trợ về biến đổi khí hậu, ký kết một số bản ghi nhớ hợp tác; tham dự các phiên họp quốc tế quan trọng và đã chuẩn bị tốt, kịp thời các nội dung tham dự Hội nghị COP27. Bên cạnh đó, Cục đã đề xuất 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, văn phòng, kế hoạch tài chính.</p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="/userfile/User/thanhtam/images/2022/12/28/cuc-bdkh-20221228170023339.jpg" style="width:80%" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Cục Biến đổi khí hậu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023</em></p> <p style="text-align:justify">Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đánh giá, lĩnh vực biến đổi khí hậu hiện có một số vấn đề mới, đòi hỏi cần quản lý hiệu quả, đặc biệt là vấn đề mua bán tín chỉ carbon, hay việc tách riêng các loại thuế, phí carbon khỏi thuế bảo vệ môi trường. Chính vì thế, Cục Biến đổi khí hậu cần đào tạo nhân lực khoa học, có thể đưa ra các kịch bản dự báo vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu gắn với phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh; góp phần gia tăng sự chủ động trong bối cảnh ngày càng có nhiều khó khăn liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu. Thứ trưởng kỳ vọng, lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu đến các phòng chuyên môn tiếp tục tinh thần trẻ trung, sáng tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ 2023 và những năm tiếp theo.</p> <p style="text-align:justify">Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Cục sẽ tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, bao gồm nội luật hóa các quy định quốc tế liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone, thị trường carbon, thích ứng biến đổi khí hậu.</p> <p style="text-align:justify">Tiếp tục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tăng cường công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; triển khai xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lĩnh vực chất thải giai đoạn 2023 - 2025; kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải.</p> <p style="text-align:justify">Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các chương trình hành động, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai thực hiện các đề án, chiến lược về biến đổi khí hậu.</p> <p style="text-align:justify">Năm 2023, Cục tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nhất là thực hiện các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết với các đối tác, thực hiện Đề án triển khai cam kết tại COP26 và Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify">Cục cũng triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu, trong đó tập trung xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia phục vụ công tác quản lý.</p> Thanh Tâm (T/H)