Xây dựng Quyết định về việc thu dọn công trình khí

Thứ ba, 12/9/2023 | 15:06 GMT+7
Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn công trình khí.

Quyết định này quy định việc thu dọn các công trình khí phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý khí thiên nhiên được khai thác trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có liên quan đến thu dọn các công trình khí trong phạm vi đất liền, hải đảo và vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Về nội dung quyết định, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thu dọn công trình khí theo kế hoạch thu dọn công trình khí được Bộ Công Thương phê duyệt, tuân thủ quy định tại quyết định này và văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp kế hoạch thu dọn công trình khí đã được phê duyệt nhưng Bộ Công Thương yêu cầu không thu dọn toàn bộ hoặc một phần công trình khí thì tổ chức, cá nhân thực hiện theo yêu cầu đó.

Ảnh minh họa

Việc thu dọn công trình khí phải bảo đảm an toàn với con người, bảo vệ môi trường; các yêu cầu về bảo vệ lòng đất, khôi phục môi trường, an toàn giao thông và các nguồn lợi khác của biển và trên đất liền nơi xây dựng công trình.

Công trình khí phải được thiết kế để bảo đảm khả năng thu dọn được khi kết thúc dự án hoặc không còn cần sử dụng hoặc không đảm bảo an toàn cho con người, môi trường.

Dự thảo quyết định dự kiến có 5 chương, 22 điều.

Theo Bộ Công Thương, trước đây, trong quá trình xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi), Bộ Công Thương - cơ quan soạn thảo đã tiến hành đánh giá tác động đối với đề xuất chính sách Đánh giá tác động chính sách trong xây dựng Luật (Báo cáo số 79/BC-BCT ngày 6/5/2022 của Bộ Công Thương), trong đó có các nội dung quy định việc lập, trích lập quỹ phục vụ việc thu dọn công trình dầu khí và quá trình tiến hành việc thu dọn công trình dầu khí đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

Theo đó, dự thảo quyết định kế thừa các nội dung liên quan đến việc thu dọn công trình khí của Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg, không có chính sách mới trong dự thảo quyết định. Các thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt, thu dọn công trình khí sẽ được áp dụng tương tự như việc thẩm định, phê duyệt, thu dọn công trình dầu khí của hoạt động dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí năm 2022 và Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, được ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 4/7/2023 về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực dầu khí thuộc pham vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Hải Long