Năng lượng tái tạo

Bình Định tăng cường quản lý các trang trại nông nghiệp có lắp đặt hệ thống ĐMTMN

Thứ sáu, 1/3/2024 | 14:24 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định có công văn số: 1225/UBND-KT về việc quản lý, sử dụng đất đối với các trang trại nông nghiệp có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn.

Cụ thể, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4683/STNMT-TTRA ngày 29/12/2023 về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các trang trại nông nghiệp có lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên địa bàn huyện Phù Cát và huyện Tây Sơn (nhận ngày 16/2/2024); Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao UBND huyện Phù Cát và UBND huyện Tây Sơn: chỉ đạo lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cá nhân đã nêu tại Văn bản trên theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã (nơi có công trình xây dựng nêu trên) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để các chủ trang trại xây dựng công trình nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo quy định.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đảm bảo việc sử dụng đất làm kinh tế trang trại của các trang trại tại địa phương phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường trách nhiệm, quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất tại địa phương, có biện pháp ngăn chặn từ xa và xử lý kịp thời việc việc lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định pháp luật hiện hành.

Ảnh minh họa

Yêu cầu các cá nhân (chủ trang trại) chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung nêu trên. Tăng cường công tác tập huấn nhằm cập nhật, hướng dẫn thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, góp phần nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, tham mưu đề xuất chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đất tại các địa phương theo quy định.

Nhã Quyên