Kinh tế xanh

Bình Dương phê duyệt Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2030

Thứ sáu, 8/9/2023 | 15:45 GMT+7
Hưởng ứng Quyết định số 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng trưởng xanh, mới đây UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Kế hoạch cũng hướng đến cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể trong việc thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, giải pháp thực hiện tăng trưởng xanh phù hợp với tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn đặt mục tiêu nâng cao nhận thức và hành động của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao công tác nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần giảm phát thải khí nhà kính; cải thiện chất lượng cuộc sống người dân từ việc giúp giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của con người trước biến đổi khí hậu, khuyến khích lối sống có trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng và xã hội, định hướng thế hệ tương lai về văn hóa sống xanh, hình thành xã hội văn minh, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên và môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, đưa Bình Dương hướng tới nền kinh tế xanh và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Xanh hóa các ngành kinh tế qua việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ. Ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Bình Dương hướng tới nền kinh tế xanh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường

Kế hoạch nêu rõ, UBND tỉnh Bình Dương đề ra 18 chủ đề với các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn 2023 – 2030. Trong đó, chú trọng xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn với các mục tiêu tăng trưởng xanh; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa sống xanh; phát triển nguồn nhân lực cho các ngành nghề xanh và bồi dưỡng kỹ năng quản trị điều hành về tăng trưởng xanh. Định hướng từng bước hạn chế các ngành phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường; tạo điều kiện cho các ngành sản xuất xanh phát triển; xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái, làng nghề bền vững; ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong xây dựng vận hành các khu cụm công nghiệp.

Thúc đẩy phát triển đô thị thông minh bền vững, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu; phát triển vật liệu xây dựng xanh, thân thiện với môi trường... Trồng thêm cây xanh trong khu dân cư, khu công nghiệp và các công viên; học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển để nhanh chóng phủ xanh Bình Dương. Đổi mới khoa học công nghệ, huy động nguồn tài chính và thúc đẩy đầu tư cho tăng trưởng xanh... Nguồn lực thực hiện bao gồm: Ngân sách Trung ương, địa phương, chính sách ưu đãi về thuế, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn hỗ trợ và vay ưu đãi cho tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó là nguồn vốn vay thương mại và đầu tư tư nhân như tín dụng xanh, trái phiếu doanh nghiệp xanh, vốn FDI cho tăng trưởng xanh…

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh. Các địa phương có trách nhiệm căn cứ vào kế hoạch và tình hình thực tế để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Phương An