Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình đánh giá phân loại đô thị

Thứ năm, 11/1/2024 | 11:14 GMT+7
Bộ Xây dựng vừa có công văn 153/BXD-PTĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình đánh giá phân loại đô thị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Bộ Xây dựng có văn bản số 3572/BXD-PTĐT ngày 9/8/2023 về việc hướng dẫn rà soát quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đô thị cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, các địa phương đã có phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Trường hợp đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp dự kiến là thành phố, thị xã, thị trấn có mở rộng phạm vi toàn đô thị, cần phải lập đề án phân loại đô thị, các địa phương cần báo cáo cụ thể các nội dung: thực trạng tình hình quy hoạch chung đô thị của đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp; phạm vi quy hoạch chung đô thị được duyệt và phạm vi đơn vị hành chính đô thị hình thành sau sắp xếp; chương trình phát triển đô thị của đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp.

Tương tự, với trường hợp đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp là thành phố, thị xã có mở rộng phạm vi nội thành, nội thị, cần phải lập báo cáo rà soát, đánh giá phân loại đô thị, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương báo cáo: thực trạng tình hình quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, phạm vi quy hoạch phân khu được duyệt và phạm vi khu vực mở rộng nội thành, nội thị của đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp; chương trình phát triển đô thị của đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp.

Ảnh minh họa

Đối với trường hợp đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp dự kiến thành lập mới phường từ xã hoặc sắp xếp phường với xã, cần phải lập báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, các địa phương có trách nhiệm báo cáo: thực trạng tình hình quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu của đơn vị hành chính đô thị sau sắp xếp; phạm vi quy hoạch phân khu được duyệt và phạm vi khu vực dự kiến thành lập mới phường hoặc mở rộng phường hiện hữu.

Trường hợp thành phố trực thuộc Trung ương khi thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính có dự kiến mở rộng quận hiện hữu hoặc thành lập quận mới, đề nghị các địa phương có báo cáo chi tiết riêng, Bộ Xây dựng lưu ý.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương báo cáo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ có liên quan đến việc đánh giá phân loại đô thị để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 19/1/2024.

Hải Long