Cần Thơ cấp nước sạch an toàn khu vực nông thôn

Thứ ba, 21/5/2024 | 16:03 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2024 – 2028.

Kế hoạch nêu, trong giai đoạn 2024 - 2028, thành phố Cần Thơ giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đầu tư xây dựng các công trình nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường cấp nước đường kính D90mm - D600mm.

Các công trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nước, gia tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn các xã thuộc huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sạch cho người dân nông thôn các huyện của thành phố trong điều kiện hạn, mặn diễn biến phức tạp, diện rộng, xâm nhập sâu.

Cấp nước an toàn khu vực nông thôn Cần Thơ

Trong giai đoạn này, Cần Thơ phấn đấu đạt 100% các hệ thống cấp nước sạch nông thôn được lập, phê duyệt và thực hiện cấp nước an toàn. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ các công trình đạt từ 94% trở lên.

Kế hoạch hướng đến mục tiêu cấp nước an toàn, ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ số lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy định của pháp luật và kiểm soát được rủi ro. Theo đó, UBND thành phố đề ra một số giải pháp thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn gồm: xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn; quản lý khai thác và bảo vệ tài nguyên nước; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao năng lực chính quyền địa phương và năng lực quản lý đơn vị cấp nước.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai các hoạt động liên quan tới Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tại khu vực nông thôn; báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ với Ban chỉ đạo cấp nước an toàn theo quy định. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và phối hợp với các Sở, ngành hướng dẫn UBND các huyện, đơn vị cấp nước và cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch. Hướng dẫn lập, phê duyệt và thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Cần Thơ theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND thành phố Cần Thơ xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định. Quản lý chặt chẽ nguồn thải, các nguy cơ có thể gây ô nhiễm nguồn nước, nhất là khu vực thượng nguồn, khu vực khai thác phục vụ sản xuất nước sạch. Tham mưu cho UBND thành phố triển khai biện pháp phòng ngừa và khắc phục vấn đề về ô nhiễm nguồn nước; xử lý các vi phạm về hành lang bảo vệ nguồn nước, xả thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp quản lý nguồn ô nhiễm nhằm bảo vệ và duy trì chất lượng nguồn nước.

Xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nước và chế độ chia sẻ thông tin đến các Sở, ngành và đơn vị cấp nước, giúp đơn vị cấp nước chủ động khắc phục rủi ro về nguồn nước.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Theo kế hoạch, kinh phí thực hiện dự án sẽ được trích từ nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, các nguồn hoạt động chuyên môn, quản lý được giao tự chủ của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ.

Lam An