Văn hóa, du lịch

Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam

Thứ tư, 2/11/2022 | 15:32 GMT+7
Ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1314/QĐ-TTg phê duyệt đề án Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030.

Đề án nhằm phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, đề án hướng đến mục tiêu: hàng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát triển, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

Đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế -  xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức. Tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó có 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Đặc biệt, phấn đấu cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước vào năm 2025; cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ quốc gia vào năm 2030.

Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam

Với các mục tiêu trên, quyết định nêu rõ một số nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam; phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ; tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ.

Trong đó, về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách vì phát triển, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức đúng đắn; đi đầu trong công tác lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc cho các tài năng trẻ. Tổ chức các hội nghị, hội thảo về tài năng trẻ để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

Về phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, cần tổ chức các sân chơi học thuật, năng khiếu, tài năng trên từng lĩnh vực để thanh niên có môi trường bộc lộ tài năng. Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, hội thi phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực. Chú trọng phát hiện tài năng trẻ là: lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số và tài năng trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong việc triển khai, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi năng khiếu, tài năng.

Về tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ, cần tổ chức các hoạt động tập huấn, hội trại, hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học đầu ngành uy tín trong và ngoài nước với các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên giỏi, tài năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm, thông tin các kết quả nghiên cứu, gợi mở các ý tưởng về liên kết, hợp tác nghiên cứu; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của quốc gia. Hỗ trợ kết nối thương mại hóa các sản phẩm, công nghệ mới do thanh niên nghiên cứu, phát triển.

Trong tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ, cần tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu quốc tế giữa các tài năng trẻ trong và ngoài nước; thu hút, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài tham gia vào các loại hình kết nối, tập hợp tài năng trẻ do Trung ương Đoàn, các Bộ ngành, địa phương tổ chức. Hàng năm tổ chức diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu, các hoạt động gặp gỡ các tài năng trẻ. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương về thanh niên, trong đó có đối tượng tài năng trẻ nhằm trao đổi thông tin cũng như tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của tài năng trẻ trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo quyết định, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng giai đoạn và hàng năm; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của đề án.

Gia Bách