Năng lượng phát triển

Cuối tháng 7, PVOIL tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Thứ ba, 24/7/2018 | 10:09 GMT+7
Thông tin từ Tổng Công ty dầu Việt Nam (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) cho biết, Tổng công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất vào ngày 30/7/2018 tại khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, TPHCM, làm cơ sở chuyển sang hoạt động mô hình công ty cổ phần.

ĐHĐCĐ lần thứ nhất sẽ thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOIL; thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thông qua quy chế quản trị nội bộ của PVOIL; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT/ thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018; thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; thông qua tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài; và thông qua một số nội dung khác theo quy định.

Thành phần tham dự làất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVOIL tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/7/2018. Ban tổ chức thông báo, trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được uỷ quyền phải xuất trình giấy tờ uỷ quyền và người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Ban tổ chức Đại hội thông báo, cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: www.pvoil.com.vn (mục cổ phần hoá). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và hồ sơ ứng cử, đề cử về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 16g ngày 26/7/2018.

Đình Tú