Đánh giá, thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước sửa đổi

Thứ tư, 10/5/2023 | 11:05 GMT+7
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 về nội dung thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Lệ Thủy cho biết, nội dung dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã thể chế hóa tương đối đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước về quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là Kết luận số 36 KL/TW về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập.

Để sửa đổi Luật Tài nguyên nước, Chính phủ đã rà soát 48 luật, bộ luật, nghị quyết, 2 điều ước quốc tế có liên quan, trong đó có 11 luật liên quan trực tiếp. Nhìn chung, các quy định cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Về tính khả thi của dự án Luật, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, dự án Luật đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa Luật Tài nguyên nước 2012, tổng kết thi hành Luật Tài nguyên nước và rà soát, đối chiếu với các luật có liên quan. Do đó, về cơ bản, các quy định của Luật đảm bảo tính khả thi.

Phiên họp toàn thể lần thứ 6 về nội dung thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước; sự cần thiết phải cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước. Trong đó, nghiên cứu xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) theo hướng bổ sung, hoàn thiện các chính sách đã ban hành và nghiên cứu tích hợp các quy định về quản lý nước trong một luật về nước để quản lý, kiểm soát, điều tiết các vấn đề về nước trên cơ sở thống nhất quản lý về tài nguyên nước; đồng thời phân công, phân cấp rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về nguồn nước và trách nhiệm quản lý xây dựng, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước.

Thứ trưởng cho biết, đối với đề nghị rà soát các quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước, bố cục, sắp xếp lại các quy định về các loại quy hoạch trong dự thảo Luật, Chính phủ đã rà soát các quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, thống nhất với các luật khác. Đồng thời, bố cục, sắp xếp lại các quy định về quy hoạch về tài nguyên nước trong dự thảo Luật bảo đảm logic và thống nhất; lồng ghép quy định về quy hoạch tài nguyên nước; bổ sung quy định Bộ TN&MT tổ chức lập danh mục lưu vực sông liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; lập, ban hành danh mục lưu vực sông nội tỉnh, danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia.

Về những nội dung khác liên quan đến đến việc sửa đổi Luật Tài nguyên nước, Bộ TN&MT sẽ tiếp thu tất cả những ý kiến, đề xuất trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

Trong khuôn khổ phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về đảm bảo an ninh nguồn nước và một số vấn đề lớn như: thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; sự đồng bộ giữa Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) với những luật liên quan khác; phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; phân định rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với quản lý tài nguyên nước...

Cụ thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi góp ý, trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 tới, Ban soạn thảo dự án Luật cần tiếp tục rà soát các luật liên quan trực tiếp đến Luật Tài nguyên nước để tránh mâu thuẫn, không thống nhất. Ngoài ra, cần quy định rõ trách nhiệm các Bộ, ngành, cơ quan đối với vấn đề an ninh nguồn nước.

Để dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) trình lên Quốc hội xem xét, cho ý kiến đạt chất lượng tốt nhất, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy yêu cầu Bộ TN&MT cùng các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Tiểu ban Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập hợp các ý kiến, đề xuất của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo thẩm tra đối với dự án Luật này.

Thanh Bảo (T/H)