Khoa học công nghệ

Hà Nội phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thứ ba, 20/2/2024 | 14:50 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần thực hiện trong năm 2024; phân công rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan.

Hà Nội phát huy vai trò là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. (Ảnh minh họa)

Kế hoạch đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thủ đô. Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thứ hai, tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thứ tư, tập trung phát triển thị trường khoa học, công nghệ.

Thứ năm, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp. Thứ sáu, triển khai thực hiện các nội dung trong biên bản hợp tác giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự Đảng UBND thành phố. Thứ bảy, nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến sáng tạo. Thứ tám, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thứ chín, phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Theo kế hoạch được ban hành, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan bám sát và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các chương trình, kế hoạch đã ban hành của Thành ủy, UBND thành phố với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung hoàn thành trong năm 2024. Các nhiệm vụ phải được thực hiện nghiêm túc gắn với việc kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Đức Dũng