Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia

Thứ sáu, 2/6/2023 | 14:21 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 1/6/2023 về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Công Thương.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Ảnh minh họa

Về nguyên tắc hoạt động, Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 7/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 860/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tiến Đạt