Kinh tế xanh

Nâng cao chỉ tiêu về môi trường để phát triển kinh tế, xã hội Sơn La

Thứ ba, 16/8/2022 | 08:59 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 2858/STNMT-QLMT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu về môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022.

Theo kế hoạch, Sở TN&MT tỉnh Sơn La đề ra các chỉ tiêu môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 như: tỷ lệ chất thải rắn khu vực đô thị được thu gom đạt 91,3%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý đạt 57%; tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom đạt 82%.

Qua thống kê, đến hết 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý đạt 56,5%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực đô thị đạt 91%, khu vực nông thôn đạt 80,3%. Tuy nhiên, còn một số huyện có kết quả thực hiện chỉ tiêu thấp hơn chỉ tiêu của tỉnh, nhất là chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom.

Tăng cường quản lý chất thải rắn tại tỉnh Sơn La để các chỉ tiêu môi trường

Để hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường năm 2022, công văn nêu rõ, Sở TN&MT đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao về các giải pháp nâng cao chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom. Bao gồm: thành lập tổ công tác thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ rác thải khu vực nông thôn được thu gom; tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ môi trường; rà soát, bố trí ngân sách, từng bước mở rộng địa bàn thu gom rác thải nông thôn; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan, trong đó đảm bảo bố trí quỹ đất xây dựng các điểm thu gom, xử lý phù hợp với phát triển kinh tế xã hội địa phương… Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm…

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị UBND các huyện Bắc Yên, Yên Châu, Mường La, Mai Sơn tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu về môi trường, đặc biệt với chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh, hoặc phù hợp tình hình thực hiện tại địa phương.

Nghiên cứu, đề xuất, xem xét mở rộng phạm vi thu gom chất thải rắn sinh hoạt ngoài khu vực đô thị sang khu vực nông thôn từ nguồn dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ngọc Mai