Văn hóa, du lịch

Nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc

Thứ ba, 28/6/2022 | 14:24 GMT+7
Ngày 27/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 1449/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Bộ chỉ số có mục đích là đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức các thành viên; góp phần xây dựng, phát triển con người Việt Nam phát triển toàn diện theo hướng chân – thiện – mỹ, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần; giúp người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với gia đình để cùng nhau xây đắp và tận hưởng định nghĩa gia đình hạnh phúc.

Theo đó, kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm triển khai thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về lĩnh vực gia đình đến năm 2030; thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước. Trong đó, nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ số đánh giá gia đình hạnh phúc để triển khai thí điểm tại địa phương, từ đó đề xuất nhân rộng mô hình, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc trên toàn quốc.

Xây dựng, phát triển con người Việt Nam gắn với các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình hạnh phúc

Theo kế hoạch, Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát các chính sách về hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc trong và ngoài nước; xây dựng dự thảo bộ chỉ số gia đình hạnh phúc; xây dựng cách thức triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc; thí điểm triển khai bộ chỉ số gia đình hạnh phúc tại địa phương, trước mắt tại tỉnh Yên Bái; tổng kết, đánh giá thí điểm triển khai chỉ số gia đình hạnh phúc; xây dựng các khuyến nghị chính sách; nghiệm thu nhiệm vụ.

Trong đó, bộ chỉ số gia đình hạnh phúc cần xây dựng được nhóm chỉ số gia đình hạnh phúc về sức khỏe, kinh tế, môi trường sống, đạo đức, lối sống, mối quan hệ trong gia đình, điều kiện sống, cộng đồng.

Về xây dựng cách thức triển khai thí điểm, đánh giá, đo lường chỉ số gia đình hạnh phúc, Vụ Gia đình cần đảm bảo các chỉ số do gia đình đánh giá và phương pháp đo lường; các chỉ số do địa phương quản lý đánh giá và phương pháp đo lường; phương pháp tính điểm cho chỉ số hạnh phúc gia đình, địa phương; xây dựng phương án về cơ quan chủ trì triển khai thực hiện; xây dựng phương án về lồng ghép, sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc; tham vấn chuyên gia về nội hàm, phương thức đánh giá, đo lường, tổng hợp và sử dụng chỉ số gia đình hạnh phúc.

Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Vụ Gia đình, Vụ Kế hoạch, Tài chính phê duyệt dự toán và tổ chức thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Thanh Bảo