PVEP hoàn thành kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách nhà nước của cả năm 2021

Thứ sáu, 8/10/2021 | 15:14 GMT+7
Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 9 tháng đầu năm 2021, đặc biệt hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách nhà nước của cả năm 2021.

9 tháng đầu năm 2021, giá dầu thô tương đối khả quan, thị trường tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực mới về triển vọng cải thiện nhu cầu tiêu thụ toàn cầu khi các chương trình vaccine Covid-19 được đẩy mạnh. PVEP đã triển khai hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh khó khăn và hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác cùng các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 9 tháng. Đặc biệt, PVEP đã hoàn thành kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách nhà nước của cả năm 2021.

Cụ thể, sản lượng khai thác 9 tháng của PVEP đạt 2,64 triệu tấn quy dầu (toàn đề án: 5,53 triệu tấn), bằng 105% kế hoạch 9 tháng đầu năm. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 1,90 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch năm. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch gồm: cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Cá Tầm, Lô PM3 CAA & 46CN, mỏ Bir Seba. Sản lượng khí bán là 745 triệu m3, đạt 100% kế hoạch 9 tháng và 73% kế hoạch năm.

Do giá dầu duy trì khả quan và hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính 9 tháng đầu năm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao. Tổng doanh thu ước tính 22.493 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch 9 tháng và đạt 113% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.245 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đầu tư (Capex) 9 tháng năm 2021 ước khoảng 105,95 triệu USD (tương đương 2.490 tỷ đồng).

Giàn điều khiển trung tâm mỏ Sư Tử Vàng

Trong 9 tháng, PVEP đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Trong đó, đón dòng khí đầu tiên (First Gas) mỏ Sư Tử Trắng pha 2A vào tháng 6/2021, đảm bảo khai thác an toàn, thực hiện hiệu quả công tác thăm dò, thẩm lượng, phát triển và khai thác. Thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí, đảm bảo trạng thái tài chính lành mạnh. Tăng cường quản trị điều hành, hoàn thiện quy định nội bộ, tái cơ cấu danh mục đầu tư. Việc xử lý các vấn đề tồn đọng đã được PVEP thực hiện tốt, theo đúng yêu cầu, thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính.

Về công tác an toàn, PVEP đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, không xảy ra sự cố/tai nạn tại văn phòng cũng như tại các công trình dầu khí. Tuân thủ tuyệt đối các chỉ thị về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Petrovietnam và các cơ quan y tế. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của PVEP họp định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất để cập nhật tình hình mới và chỉ đạo phù hợp với thực tế.

Thời gian còn lại của năm 2021, PVEP phấn đấu đạt mục tiêu khoan phát triển khai thác để đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng của cả năm. Việc hoàn thành tiến độ khoan các giếng phát triển khai thác trong năm 2021 cũng là tiền đề quan trọng cho sản lượng khai thác năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể, đảm bảo duy trì hệ thống thiết bị vận hành khai thác với uptime từ 98 - 100% và các giải pháp gia tăng sản lượng khai thác, đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước theo kế hoạch. Tiếp tục ưu tiên và chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị/quản lý doanh nghiệp và quản trị danh mục đầu tư trong thời gian tới.

Hải Long