PVOIL Hải Phòng: Những nét nổi bật mới

Thứ bảy, 6/5/2023 | 19:41 GMT+7
Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2011 trên cơ sở chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế làm việc, năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác điều hành của Ban Giám đốc công ty.

Đại hội công đoàn Công ty CP Xăng dầu PVOIL Hải Phòng

HĐQT định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của công ty, giải quyết các khó khăn vướng mắc cũng như những yêu cầu cấp thiết từ hoạt động SXKD của công ty nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt, bảo toàn và gia tăng giá trị nguồn vốn của công ty, thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Theo đó, năm 2022, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành, chủ động trong tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của công ty; thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo, kiện toàn tổ chức, đảm bảo tác phong nề nếp làm việc, an toàn vệ sinh lao động trong toàn công ty.

Quang cảnh Đại hội

Trong điều kiện khó khăn của thị trường xăng dầu khu vực phía Bắc nói chung và khu vực Hải Phòng, Hải Dương, Hà Giang nói riêng, công ty đã có những bước phát triển đột phá trong công tác kinh doanh xăng dầu, chiếm lĩnh và ổn định thị phần, đầu tư phát triển hệ thống phân phối bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu (CHXD) sở hữu, phát triển ổn định hệ thống khách hàng công nghiệp và nhà thầu dầu khí, ổn định các chỉ tiêu SXKD cơ bản, ổn định và nâng cao thu nhập, đời sống của cán bộ công nhân viên công ty.

Kết quả, năm 2022, công ty đã đạt được một số kết quả SXKD tiêu biểu về mạng lưới phân phối kinh doanh xăng dầu: xây dựng được hệ thống khách hàng tương đối ổn định tại Hải Phòng, Hải Dương, Hà Giang và các tỉnh lân cận. Tính đến hết năm 2022, công ty có 415 khách hàng với cơ cấu khách hàng đa dạng bao gồm thương nhân phân phối, đại lý, khách hàng công nghiệp, tiêu thụ trực tiếp... 

Công ty tập trung phát triển hệ thống bán lẻ gồm các CHXD trực thuộc tại Hải Phòng, Hải Dương, Hà Giang. Tính tới hết năm 2022, hệ thống bán lẻ của công ty bao gồm 26 CHXD, trong đó có 16 CHXD tại Hải Phòng, 09 CHXD tại Hải Dương và 01 CHXD tại Hà Giang với tổng sản lượng bán lẻ chiếm 22% tỷ trọng tổng sản lượng bán hàng của công ty.

Nữ cán bộ công nhân viên PVOIL Hải Phòng

Mục tiêu chính mà công ty đặt ra trong năm 2023 là: kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự điều hành công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; chỉ đạo công ty tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng, trau dồi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và quản trị tài chính đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển ổn định và bền vững. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023 sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua với các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản như sau: 

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị tuân thủ theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty; tiếp tục xây dựng mới/sửa đổi, bổ sung các quy chế/quy định để củng cố và hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả cao, tuân thủ các quy định hiện hành.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đơn vị đảm bảo hiệu quả, an toàn và phát triển vốn.

Thứ ba, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD theo định hướng của Tổng công ty, phát triển thêm từ 3 - 5 CHXD trong năm.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm tăng cường hiệu quả quản trị, hiện đại hóa trụ bơm, đa dạng hóa thanh toán không dùng tiền mặt.

Với những nỗ lực không ngừng ấy, năm 2023, PVOIL Hải Phòng phấn đấu đưa các chỉ tiêu cơ bản trong SXKD năm 2023 đạt sản lượng kinh doanh sản phẩm dầu 206.000 m3/tấn, tổng doanh thu đạt 3.045 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,5 tỷ đồng.

PV