Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 3/6/2024 | 09:56 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0.

Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Ngãi. Xây dựng Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi nhằm mục đích thiết lập khung pháp lý kỹ thuật tổng thể để cơ quan, địa phương, doanh nghiệp cùng các bên liên quan áp dụng trong thiết kế, xây dựng các thành phần chức năng đối với hạ tầng thông tin và truyền thông, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, cung cấp dịch vụ đô thị thông minh.

Xác lập các nguyên tắc cho việc đề xuất, lựa chọn các giải pháp ICT đối với những chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển, cung cấp dịch vụ về đô thị thông minh tại tỉnh. Đảm bảo tính kết nối, liên thông giữa các hệ thống thông tin đã và sẽ được xây dựng, tránh trùng lặp lãng phí. Đảm bảo tính liên kết, kết nối giữa các hệ thống thông tin về phát triển đô thị thông tin trong tỉnh, trong khu vực và trên phạm vi quốc gia.

Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi có các khối chính gồm: sơ đồ Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 1.0; khung quy trình nghiệp vụ cho đô thị thông minh; khung quản lý tri thức cho đô thị thông minh; Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh. Trong khối Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh được phân làm 5 lớp chính: lớp ứng dụng đô thị thông minh; lớp hỗ trợ dịch vụ và dữ liệu; lớp điện toán và lưu trữ; lớp mạng kết nối; lớp thu thập dữ liệu. Ngoài ra, còn có các khối chức năng đảm bảo vận hành như: hệ thống bảo mật, hệ thống xây dựng, hệ thống vận hành và bảo trì, hệ thống định danh, hệ thống định vị.

Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi là kiến trúc công nghệ phục vụ phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi. Phối hợp với Sở Xây dựng đảm bảo việc triển khai Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai áp dụng Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi; hướng dẫn triển khai các chương trình, kế hoạch nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số theo Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

Thẩm định, tham gia góp ý về sự phù hợp của các chương trình, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, đảm bảo tính tuân thủ, phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi và Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi.

Các sở, ban, ngành định hướng quy hoạch và phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo xu hướng, mô hình Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi và các Kiến trúc do cơ quan chuyên ngành trung ương ban hành; đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của tỉnh, của quốc gia.

Nghiên cứu triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh thuộc ngành, lĩnh vực, phù hợp với Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện để đảm bảo đúng quy định, chất lượng, hiệu quả đầu tư…

UBND các huyện, thị xã, thành phố phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ đô thị thông minh tại địa phương theo xu hướng, mô hình Kiến trúc ICT tỉnh Quảng Ngãi và đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu đánh giá đô thị thông minh của tỉnh, của quốc gia và theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan triển khai các chương trình, dự án về đô thị thông minh trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất.

Nhã Quyên