Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

Thứ năm, 20/1/2022 | 08:43 GMT+7
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí vừa ban hành Quyết định số 11/QĐ-BCĐNNDK ngày 19/1/2022 về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Theo đó, Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Ban chỉ đạo được quy định tại Quyết định số 1455/QĐ-TTg ngày 2/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các Ủy viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.

Ban chỉ đạo phân công từng thành viên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới cơ chế, chính sách và những giải pháp phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương để hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Ban chỉ đạo là đầu mối phối hợp chỉ đạo hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đề ra để công tác đầu tư các dự án trọng điểm về dầu khí bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Ảnh minh họa

Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng, đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí; các nội dung vượt thẩm quyền kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo tình hình thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện báo cáo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm) để kịp thời xử lý các yêu cầu và kiến nghị đề ra.

Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo đột xuất theo nội dung do Trưởng Ban yêu cầu; Trưởng Ban báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng về tình hình thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm về dầu khí và cơ chế chính sách liên quan.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo.

Hải Long