Rà soát, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp

Thứ hai, 10/5/2021 | 17:16 GMT+7
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), thời gian tới, Bộ sẽ tổ chức rà soát các khu công nghiệp để tiến tới mục tiêu 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Được biết, hiện có 251/280 khu công nghiệp trên cả nước đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó có 36/57 địa phương đã đạt tỷ lệ 100%. Việc đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phục vụ việc theo dõi, giám sát, cảnh báo về môi trường cũng đang được các địa phương, chủ đầu tư hạ tầng quan tâm, với 219/250 (87,6%) khu công nghiệp đã thực hiện.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều khu, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước. Vì vậy, để tiến tới mục tiêu 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, Bộ TN&MT cho rằng cần phải tập trung giải quyết tại các khu công nghiệp hiện hữu đang hoạt động chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Bộ TN&MT phấn đấu đạt được mục tiêu 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Đại diện Bộ cho biết, ngày 17/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022), trong đó yêu cầu các khu công nghiệp khi đi vào vận hành bắt buộc phải có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải.

Theo đó, các khu công nghiệp khi đi vào vận hành phải có hệ thống thu gom và thoát nước mưa; hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải; hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Ngoài ra, Luật cũng quy định chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phải có trách nhiệm thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung vào hệ thống thu gom, thoát nước; phải xử lý nước thải tập trung. Cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom và thoát nước mưa trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Căn cứ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, trong thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ rà soát, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp phải xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường năng lực quản trị môi trường trong các khu công nghiệp; đẩy mạnh áp dụng các cơ chế, chính sách tạo nền tảng pháp lý cho việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các thành phần kinh tế, xã hội cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất ưu tiên xã hội hóa, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ cho việc phát triển các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thanh Tâm (t/h)