Tăng cường công tác quản lý quy hoạch thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại Thái Nguyên

Thứ tư, 31/1/2024 | 14:25 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 284/UBND-CNN&XD về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự đô thị nhằm góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh -Truyền hình Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời nâng cao ý thức, nhận thức của nhân dân về chấp hành pháp luật; tăng cường giám sát, phát hiện, đưa tin, kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng. Phản ánh kịp thời những việc làm sai trái của tập thể, cá nhân và nêu gương những điển hình tốt về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, góp phần thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự đô thị nhằm góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại các địa phương trên địa bàn

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền hợp lý, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tạo sự chủ động tối đa cho các địa phương trong công tác quy hoạch. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện triển khai lập, thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền đồng bộ các quy hoạch (quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu đô thị các khu vực trung tâm, khu vực dự kiến phát triển và khu vực dự kiến thành lập mới đơn vị hành chính đô thị (phường); quy chế quản lý kiến trúc đô thị, hoàn thành trong năm 2025; nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác thẩm định và quản lý quy hoạch.

Các quy hoạch phải đảm bảo đúng yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ đối với quy hoạch và các văn bản pháp luật; đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt chú trọng hệ thống đường giao thông, san nền, thoát nước, bố trí khu xử lý nước thải, rác thải và nghĩa trang) đô thị và nông thôn bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận; tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hải Long