Tháng 1/2022: Nhiều mỏ của PVEP khai thác vượt mức kế hoạch

Thứ sáu, 11/2/2022 | 08:58 GMT+7
Theo thống kê của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), trong tháng đầu năm 2022, nhiều mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao.

Hoạt động khai thác của PVEP trong tháng đầu năm 2022 được duy trì ổn định, liên tục, hiệu quả. Sản lượng khai thác hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra. Cụ thể, sản lượng khai thác là 0,31 triệu tấn quy dầu, vượt 8% kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng; sản lượng khí xuất đạt 98 triệu m3, vượt 22% kế hoạch tháng.

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 1/2022 cao hơn so với kế hoạch do hầu hết các mỏ trong và ngoài nước khai thác ổn định và cao hơn dự kiến. Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao trong tháng gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), Lô PM3 CAA & 46CN, Chim Sáo - Dừa (Lô 12W), CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Bir Seba (Lô 433a&416b).

PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 1/2022

Trong tháng 1/2022, PVEP tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến phát triển mỏ Sư Tử Trắng pha 2 (Lô 15.1), mỏ Đại Hùng pha 3 (Lô 05.1a), đồng thời rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác nhằm đảm bảo kế hoạch gia tăng trữ lượng cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ khác trong năm 2022. Theo kế hoạch đề ra, PVEP đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng 0,56 triệu tấn quy dầu, tổng sản lượng khai thác năm là 3,18 triệu tấn quy dầu trong năm 2022.

Trên cơ sở khối lượng khai thác dầu khí và giá bán dầu/khí thực tế cao hơn so với giá dầu kế hoạch, PVEP hoàn thành các chỉ tiêu tài chính tháng 1/2022. Tổng doanh thu đạt 3.586 tỷ đồng, bằng 155% kế hoạch tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.841 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.121 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.096 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ trong tháng 2/2022, PVEP tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan phát triển các giếng theo kế hoạch đề ra, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai những dự án phát triển mỏ, đảm bảo tiến độ các dự án có First Oil/First Gas. Dự kiến sản lượng khai thác của PVEP trong tháng 2 là 0,23 triệu tấn quy dầu. Trong đó, sản lượng dầu và condensate dự kiến là 0,18 triệu tấn; sản lượng khí xuất dự kiến là 54 triệu m3.

Hải Long