Thanh Hóa: Phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng để thi công đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum - Nông Cống

Thứ năm, 20/6/2024 | 10:36 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 2510/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng để thi công công trình xây dựng tạm phục vụ thực hiện dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum (Lào) - Nông Cống (phần đường dây trên địa phận tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án tạm sử dụng rừng để thi công công trình xây dựng tạm phục vụ thực hiện dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum (Lào) - Nông Cống (phần đường dây trên địa phận tỉnh Thanh Hóa) với các nội dung chính như sau: đối tượng rừng: rừng sản xuất; nguồn gốc hình thành rừng: rừng tự nhiên; diện tích rừng tạm sử dụng: 2,3951 ha; trữ lượng rừng: 51,464 m3/585 cây và 4.136 cây giang, vầu (115 cây vầu; 4.021cây giang) trong phạm vi tạm sử dụng rừng. Vị trí: lô 1, 2, 3, 4, 5 khoảnh 4 tiểu khu 599 trên địa bàn xã Thanh Phong; lô 1 khoảnh 1 tiểu khu 16213 trên địa bàn xã Thanh Hòa và lô 1 khoảnh 8 tiểu khu 601 trên địa bàn xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân.

Thời gian tạm sử dụng rừng: kể từ ngày ký ban hành Quyết định này đến ngày 27/9/2024. Về khai thác tận dụng lâm sản trên diện tích tạm sử dụng rừng: theo quy định về khai thác tận dụng lâm sản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Về trồng lại rừng, phục hồi rừng: việc trồng lại rừng được thực hiện ngay trong mùa vụ trồng rừng gần nhất tại địa phương nhưng không quá 12 tháng tính từ thời gian tạm sử dụng rừng kết thúc theo phương án tạm sử dụng rừng được phê duyệt; bảo đảm diện tích rừng được phục hồi đáp ứng tiêu chí thành rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Việc trồng lại rừng, nghiệm thu rừng thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp lâm sinh; về quản lý đầu tư công trình lâm sinh.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ và tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung tham mưu, thẩm định phương án tạm sử dụng rừng để thực hiện dự án đường dây 220kV trạm cắt Nậm Sum (Lào) - Nông Cống (phần đường dây trên địa phận tỉnh Thanh Hóa); chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng, chặt, phá, mất rừng, khai thác, vận chuyển gỗ và lâm sản hay hợp thức hóa gỗ và lâm sản khai thác trái quy định của pháp luật, làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng do triển khai phương án tạm sử dụng rừng.

Chủ trì, hướng dẫn Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và các chủ rừng xây dựng phương án tận dụng lâm sản theo đúng quy định…

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình tậm sử dụng rừng và khai thác tận dụng lâm sản; hướng dẫn, giám sát chủ rừng, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tuân thủ và chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về tạm sử dụng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, sử dụng rừng, trồng lại rừng và chấp hành đầy đủ các quy định khác của pháp luật liên quan.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc trồng lại rừng, nghiệm thu rừng, quản lý rừng sau khi tạm sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện cập nhật diễn biến rừng đối với diện tích tạm sử dụng rừng và tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả để thực hiện phương án tạm sử dụng rừng theo quy định…

Đức Dũng