Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án TBA 220kV Hậu Lộc

Thứ tư, 19/6/2024 | 17:09 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 2515/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trạm biến áp (TBA) 220kV Hậu Lộc tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trạm biến áp 220kV Hậu Lộc của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định 2515/QĐ-UBND.

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37, Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trạm biến áp 220kV Hậu Lộc của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Phối cảnh dự án trạm biến áp 220kV Hậu Lộc

Trạm biến áp 220kV Hậu Lộc được xây dựng với quy mô lắp đặt 2 máy biến áp tự ngẫu 220kV-250MVA. Trong giai đoạn này lắp đặt trước MBA AT1 đưa vào vận hành năm 2024. Một số hạng mục công trình chính như sau: nhà điều khiển trung tâm, nhà thường trực bảo vệ, nhà nghỉ ca vận hành, nhà trạm bơm, đường dây 35kV dài khoảng 0,7 km đấu nối với lưới điện địa phương cấp điện tự dùng cho trạm và các thiết bị, công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực vùng 1 - tỉnh Thanh Hóa, giúp truyền tải công suất từ nguồn điện tới các khu vực phụ tải; hỗ trợ, giảm tải cho các trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn, Thanh Hóa; tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia; hạn chế đáng kể tổn thất công suất trong lưới truyền tải.

Đình Tú