Bất động sản

Thanh Hóa thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030

Thứ năm, 24/11/2022 | 15:01 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định 3948/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa gồm 14 thành viên. Trong đó, ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là  Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Mỗi thành viên Hội đồng thẩm định phải khẳng định rõ và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh Thanh Hóa về sự phù hợp quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất đối với từng dự án, công trình được đề xuất trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Hình thức thẩm định thông qua cuộc họp hoặc bằng văn bản (khi không thể tổ chức họp) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực; chủ trì, tiếp nhận và gửi hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện đến các thành viên Hội đồng thẩm định; tổng hợp ý kiến thẩm định và gửi biên bản họp thẩm định, thông báo kết quả thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để UBND từng huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh (nếu có thiếu sót) hoặc có thể tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất (nếu thấy cần thiết) trước khi tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Hội đồng thẩm định, tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí tổ chức thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua; làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Khánh Nam