Kinh tế xanh

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Thứ hai, 5/9/2022 | 15:50 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1044/QĐ-TTg ngày 5/9/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.

Theo đó, Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối họp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác về tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ giao.

Trưởng Ban Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng hợp đánh giá định kỳ 6 tháng, đột xuất về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tãng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Lan Anh