Văn hóa, du lịch

Thực hiện chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ hai, 23/5/2022 | 14:02 GMT+7
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL về kế hoạch chuyển đổi số của Bộ năm 2022.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai nhằm tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, tập trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trong ngành VHTT&DL với định hướng xuyên suốt là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số và tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022 đã được Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số đề ra.

Theo kế hoạch, các mục tiêu cụ thể hướng tới là hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022 tới cá nhân, tổ chức; 100% thủ tục hành chính được số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đơn vị (chậm nhất thực hiện từ ngày 1/6/2022); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước…

Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trong ngành VHTT&DL với định hướng xuyên suốt

Bên cạnh các mục tiêu cụ thể, kế hoạch cũng đề ra một số nội dung cần triển khai thực hiện gồm: xây dựng, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số và phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số.

Trong đó, với nội dung xây dựng, phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, cần chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số, nền tảng số; phát triển ứng dụng; phát triển dữ liệu số; bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Với phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số, cần duy trì và mở rộng hệ thống quản lý văn bản điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, duy trì hệ thống thông tin báo cáo của Bộ để kết nối, truyền dữ liệu đến hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; hoàn thiện và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ tới các đơn vị được giao giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, liên thông hệ thống thông tin giải quyết thủ tục với hệ thống hải quan một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Bộ VHTT&DL giao Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ VHTT&DL chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời, chỉ đạo, điều phối hoạt động trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bộ cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện. Tham mưu triển khai các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong kế hoạch; tiến hành định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

Gia Linh