Năng lượng tái tạo

Tiếp tục xây dựng chính sách phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo

Thứ năm, 12/1/2023 | 10:35 GMT+7
Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham gia, xây dựng và trình duyệt các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo.

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 của Chính phủ, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương liên quan đảm bảo tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm; triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được phê duyệt. 

Tiếp tục nghiên cứu, tham gia, xây dựng và trình duyệt các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo phù hợp với mục tiêu, quy hoạch, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, có khả năng kết nối khu vực, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, hiệu quả.

Sẵn sàng đón dòng vốn hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng vào lĩnh vực năng lượng sạch, tái tạo

Tập trung tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án nguồn điện lớn có vai trò quan trọng như Nhà máy nhiệt điện: Thái Bình 2, Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2, Vân Phong 1… đi vào vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định từ năm 2023.

Khảo sát đánh giá tài nguyên biển ở một số khu vực trọng điểm, tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi thu hút các nguồn vốn, công nghệ, để khai thác tiềm năng điện gió ngoài khơi, hình thành một số trung tâm năng lượng tái tạo. 

Tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút nguồn lực đầu tư, sẵn sàng đón dòng vốn hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong Quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng với G7 và các đối tác quốc tế vào lĩnh vực năng lượng sạch, tái tạo, chuyển đổi xanh…

Cẩm Hạnh