Năng lượng tái tạo

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Thứ năm, 5/1/2023 | 08:00 GMT+7
Bộ Công Thương yêu cẩu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong quá trình sản xuất điện.

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Quyết định số 2756/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành công thương giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để thực hiện kế hoạch, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phù hợp với các mục tiêu cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Xây dựng, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong quá trình sản xuất điện. Nghiên cứu, đề xuất quy định hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư phát triển dự án điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các quy định về phát triển hệ thống sạc điện phục vụ phương tiện giao thông vận tải. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Tuyên bố toàn cầu chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch và các nhiệm vụ đã giao tại Quyết định số 626/QĐ-BCT ngày 5/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong quá trình sản xuất điện

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương giao Cục Điều tiết điện lực nghiên cứu sửa đổi lộ trình phát triển lưới điện thông minh để tăng cường khả năng tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải. Hoàn thiện và phát triển các cấp độ thị trường điện cạnh tranh theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đẩy mạnh cơ chế khai thác hạ tầng dùng chung trong ngành điện.

Triển khai Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện nhằm nâng cao hiệu quả năng lượng của hệ thống điện, góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng.

Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan để xây dựng và hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) góp phần thúc đẩy phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo. Xây dựng hoàn thiện khung giá các loại phát điện theo quy định của pháp luật. Chủ trì xây dựng cơ chế chính sách về giá mua bán điện đối với hệ thống trạm sạc điện cho phương tiện giao thông vận tải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghiên cứu xây dựng quy định về tỷ lệ năng lượng tái tạo (renewable portfolio standard) cho các đơn vị sản xuất điện, phân phối điện phù hợp với mục tiêu giảm phát thải hàng năm của Việt Nam…

Cẩm Hạnh