Trà Vinh quy định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh

Thứ năm, 7/3/2024 | 15:09 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn.

Theo quyết định, UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 159 tuyến sông kênh nội tỉnh, trong đó có 21 tuyến sông và 138 tuyến kênh trục, kênh cấp I phục vụ cho công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông nội tỉnh, bảo vệ nguồn nước nhằm định hướng các hoạt động phát triển kinh - tế xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh cập nhật, điều chỉnh danh mục theo quy định; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát nguồn thải vào nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh nước thải, trong đó tập trung các dự án đầu tư lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh, xác định mục tiêu, lộ trình giảm xả thải vào môi trường nguồn nước mặt không còn khả năng chịu tải theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở cần chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Trà Vinh không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường đối với dự án có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào các sông, kênh không còn khả năng chịu tải, trừ trường hợp dự án có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào nguồn tiếp nhận hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng không làm phát sinh thêm nước thải hoặc dự án đầu tư xử lý chất ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường khu vực bị ô nhiễm.

Quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông nội tỉnh Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quản lý danh mục nguồn nước được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, giám sát các hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý. Kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý các nguồn thải, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đối với tuyến sông, kênh trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn quản lý. Không cấp phép môi trường theo thẩm quyền cho các dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt trên các sông, kênh không còn khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải, trừ trường hợp dự án có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường chất lượng nước mặt trước khi thải vào nguồn tiếp nhận hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải. 

Ngoài ra, các địa phương cần chủ động xác định mục tiêu, lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiểm soát các hoạt động dân sinh xả thải xuống sông, kênh, rà soát và có kế hoạch di dời giải tỏa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy lấn chiếm lòng sông, kênh rạch cản trở lưu thông dòng nước; tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn theo quy định

Đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cần thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ, phòng chống ô nhiễm nguồn nước mặt trên các sông, kênh theo quy định; kiểm soát nguồn phát sinh ô nhiễm; quản lý chặt chẽ nguồn thải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi xả nước thải ra nguồn tiếp nhận...

Phương An