Triển khai hạn chế khai thác nước dưới đất theo Luật Tài nguyên nước năm 2023

Thứ tư, 22/5/2024 | 16:54 GMT+7
Nhằm quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 3201/BTNMT-TNN về việc tổ chức triển khai hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Công văn nêu, để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, UBND cấp tỉnh cần chỉ đạo khoanh định, công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, phê duyệt và chỉ đạo triển khai phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn.

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024, trong đó khoản 5 Điều 31 quy định việc xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất phải bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan và được xem xét, khoanh định tại các khu vực: khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm liên tục và có nguy cơ vượt ngưỡng khai thác nước dưới đất; khu vực đã xảy ra sụt, lún đất hoặc có nguy cơ sụt, lún đất; khu vực có nguồn nước dưới đất có nguy cơ bị xâm nhập mặn.

Mặt khác, việc khoanh định, công bố, điều chỉnh vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất quy định tại Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ cũng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Theo đó quy định vùng cấm, vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 2 và vùng hạn chế hỗn hợp; không còn quy định: vùng hạn chế 3 (các khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng), vùng hạn chế 4 (các khu vực có nguồn nước mặt có khả năng đáp ứng ổn định cho các nhu cầu sử dụng nước) theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và Nghị định số 167.

Triển khai hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023

Để thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất đảm bảo tính đồng bộ, liên tục theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, tuân thủ quy định của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ nước dưới đất, đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan và căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 39 của Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Đối với các tỉnh đã phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Nghị định số 167, UBND các địa phương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ vùng hạn chế 3, vùng hạn chế 4 và điều chỉnh phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt cho phù hợp, đảm bảo phải hoàn thành và được công bố trước ngày 1/7/2024 để triển khai thực hiện đồng bộ với ngày có hiệu lực của Luật Tài nguyên nước và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo việc bãi bỏ các vùng hạn chế và điều chỉnh phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 1/7/2024, đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng để phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Với các tỉnh chưa phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Nghị định số 167, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng để phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch bảo vệ nước dưới đất được phê duyệt, Sở tổ chức triển khai việc khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định tại Nghị định số 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND cấp tỉnh phản ánh về Bộ để được xem xét, hướng dẫn.

Gia Bách