Triển khai thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ

Thứ năm, 3/8/2023 | 11:05 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2910/UBND-XDĐT ngày 1/8/2023 về việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.

Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu triển khai toàn văn Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của HĐND thành phố Cần Thơ thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ; Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ đến các Sở, cơ quan, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức công bố rộng rãi Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ đến các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức trên địa bàn thành phố để thực hiện theo đúng quy định. Giao Chủ tịch UBND quận, huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố đến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn để thực hiện theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ

Về việc tiếp tục xây dựng nội dung chi tiết của Quy chế quản lý kiến trúc tại địa bàn quận, thị trấn; lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị; lập Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, UBND thành phố Cần Thơ giao UBND quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đẩy nhanh công tác xây dựng quy định chi tiết về Quy chế quản lý kiến trúc tại địa bàn theo nhiệm vụ đã được UBND thành phố Cần Thơ ủy quyền tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 22/3/2021.

Khẩn trương xây dựng hoàn thành nội dung Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn, gửi Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ.

Sở Xây dựng có trách nhiệm, rà soát nội dung ủy quyền trong lập Danh mục công trình kiến trúc có giá trị, tham mưu UBND thành phố Cần Thơ việc thực hiện trong thời gian tới đúng quy định pháp luật về kiến trúc.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND quận, huyện lập, trình ban hành Danh mục dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn theo trách nhiệm và thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị để hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng và quy định pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, UBND thành phố Cần Thơ giao UBND huyện tích hợp Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn vào nội dung đồ án Quy hoạch chung xã theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc và hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 34 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nhã Quyên