Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022

Thứ hai, 2/10/2023 | 15:12 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1135/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Xác định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022 trên phạm vi cả nước. Nâng cao nhận thức về Luật Dầu khí năm 2022, trách nhiệm triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022.

Về yêu cầu, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022. Xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể; gắn trách nhiệm thực hiện với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các địa phương và cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022.

Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 1/7/2023, Luật Dầu khí năm 2022 được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ cùng với các văn bản quy định chi tiết thi hành trên phạm vi cả nước.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Dầu khí năm 2022.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nêu các nội dung triển khai gồm: tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Dầu khí năm 2022; rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí. Theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về dầu khí.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí, gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để phối hợp giải quyết hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ Công Thương có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ được nêu trong kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện kế hoạch này.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

An Vinh