Ban hành Thông tư quy định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước

Thứ tư, 29/5/2024 | 17:08 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT quy định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết thi hành khoản 1 Điều 9 của Luật Tài nguyên nước về thẩm định và nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước theo dự án, đề án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và khoản 5 Điều 83 của Luật Tài nguyên nước về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước. Cụ thể, tuân thủ theo pháp luật; dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; kịp thời, chính xác; thực hiện theo kế hoạch kiểm tra; theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm về khai thác tài nguyên nước. 

Báo cáo định kỳ hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân; thông tin số liệu thu được trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép khai thác tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất và hồ sơ kê khai, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hoặc trong quá trình tiếp nhận kê khai, đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các nguồn thông tin khác của cơ quan quản lý có liên quan.

Quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm gây suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước; sụt, lún đất; gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, cần phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, các phương tiện truyền thông, thông tin và các nguồn thông tin khác...

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, UBND cấp tỉnh xác định nội dung kiểm tra trong kế hoạch kiểm tra hàng năm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước xây dựng kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước, tổng hợp vào kế hoạch kiểm tra hàng năm của Bộ…

Về quy định chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ các kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước. Các dự án, hạng mục công việc, sản phẩm hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước đã được phê duyệt đề cương dự án trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm phê duyệt. Các quy định về thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước tại các văn bản khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh ban hành có quy định khác với quy định tại Thông tư này thì áp dụng thực hiện theo Thông tư này…

Mặt khác, có một số hoạt động không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư gồm: kiểm tra phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước của lực lượng Công an nhân dân; thẩm định, phê duyệt đề cương dự án; thẩm định, nghiệm thu hạng mục công việc trong quá trình thực hiện dự án; thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án. Kiểm định xây dựng, máy móc, thiết bị đo đạc, quan trắc về tài nguyên nước.

Thông tư được áp dụng cho tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quy định tại Điều 1 của Thông tư trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Huyền Dung (T/H)