Năng lượng tái tạo

Ban hành quy chế làm việc của Ban thư ký thực hiện Tuyên bố JETP

Thứ năm, 19/10/2023 | 14:37 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 3028/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023 ban hành quy chế làm việc của Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Theo đó, quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Ban Thư ký thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (gọi tắt là Ban Thư ký).

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Thư ký, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia triển khai thực hiện Tuyên bố JETP.

Cụ thể, về chế độ làm việc, thông tin và báo cáo: cuộc họp định kỳ: Ban Thư ký họp định kỳ hàng quý. Nội dung cuộc họp định kỳ tập trung đánh giá tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký; cho ý kiến chỉ đạo về đề xuất của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, Nhóm các đối tác quốc tế (IPG) và Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (GFANZ), các đối tác phát triển và doanh nghiệp; đề ra nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tiếp theo; báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Thư ký.

Cuộc họp đột xuất: Ban Thư ký có thể họp đột xuất khi cần thiết theo chỉ đạo của Trưởng ban để chỉ đạo giải quyết các vấn đề của Ban Thư ký, giải quyết những vấn đề mới, phát sinh theo đề xuất của Cơ quan thường trực Ban Thư ký, các Tổ công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP, Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Ảnh minh họa

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm, Cơ quan thường trực Ban Thư ký có thể đề xuất mời UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nhóm các đối tác quốc tế; Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0; các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu có liên quan tham dự cuộc họp Ban Thư ký.

Trường hợp không tổ chức được cuộc họp Ban Thư ký thì Cơ quan thường trực có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban Thư ký đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Ban Thư ký và tổng hợp, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định.

Các thành viên Ban Thư ký có trách nhiệm định kỳ hàng tháng báo cáo Trưởng ban tình hình triển khai nhiệm vụ được phân công hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, đồng thời chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của các Nhóm công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP và của các thành viên Ban Thư ký được gửi tới Trưởng ban, đồng thời gửi tới Cơ quan thường trực để theo dõi, tổng hợp chung để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban.

Bên cạnh đó, các nhóm công tác hỗ trợ triển khai thực hiện JETP định kỳ hàng tháng có báo cáo Trưởng ban Thư ký về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo quy chế, thành viên Ban Thư ký và các Nhóm công tác có trách nhiệm phối hợp với Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và các đối tác khác trong triển khai thực hiện JETP.

Cụ thể, tổ chức các cuộc họp tham vấn, trao đổi, thảo luận với Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và các đối tác khác trong quá trình triển khai thực hiện JETP.

Mời Đại sứ quán Vương quốc Anh và Phái đoàn Liên minh châu Âu là hai đại diện của Nhóm các đối tác quốc tế triển khai thực hiện JETP tại Việt Nam tham dự một số cuộc họp của Ban Thư ký khi cần thiết.

Mời Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và các đối tác khác khi cần thiết tham gia các hoạt động của các Nhóm công tác liên quan đến xây dựng, cập nhật và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP.

Tiến Đạt