Văn hóa, du lịch

Bảo vệ nền tảng văn hóa cho thế hệ trẻ trên không gian mạng

Thứ tư, 11/5/2022 | 17:03 GMT+7
Ngày 11/5, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, sau hàng nghìn năm, văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của đất nước, trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tuy nhiên, lưu ý tới những thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng văn hóa hiện nay, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp bộ Đoàn tận dụng tối đa ưu thế của không gian mạng, quá trình chuyển đổi số để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của dân tộc cũng như vị trí, vai trò của văn hóa với quá trình phát triển đất nước; coi trọng việc phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách trong thanh, thiếu nhi và để thanh, thiếu nhi phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tâm hồn để phát triển văn hóa. 

Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa thông qua không gian mạng và chuyển đổi số

Bên cạnh đó, cần chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng”.

Mặt khác, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Trung ương Đoàn cần tập trung nghiên cứu, xác lập các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa; tổ chức, đầu tư, hỗ trợ các cuộc thi, dự án khởi nghiệp về văn hóa, các ý tưởng, sản phẩm văn hóa giá trị cao, có sức lan tỏa lớn trong thanh, thiếu nhi.

Trong buổi làm việc, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, nội dung hội thảo là chất liệu vô cùng quý giá đối với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhất là trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội Đoàn các cấp và Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Ông Bùi Quang Huy khẳng định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp thu, bổ sung các nội dung, giải pháp, công việc của Đoàn, của tuổi trẻ vào dự thảo Văn kiện, chương trình hành động. Đồng thời, sẽ xây dựng báo cáo kết quả của hội thảo, một số đề xuất, kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có liên quan để góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Thanh Bảo