Bất động sản

Bộ Xây dựng sẽ công bố thông tin thị trường bất động sản

Thứ ba, 16/7/2019 | 10:04 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất về hình thức, nội dung để Bộ công bố định kỳ các thông tin chính thức về tình hình thị trưởng bất động sản, thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành xây dựng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể: Hoạt động xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ 7,85% so với cùng kỳ năm 2018, đóng góp 0,48 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành theo giá hiện hành đạt 647,46 nghìn tỷ đồng (tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018); hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 4,43%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, các lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, thị trường bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng cũng đạt được những kết quả khả quan: Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 38,6% (tăng 0,2% so với cuối năm 2018); tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 87% (tăng 1% so với năm 2018); tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86%, tương đương năm 2018; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 21% (giảm 0,5% so với 2018); diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24,25m2 sàn/người, tăng 0,25 m2 sàn/người so với 2018; tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 50 triệu tấn, đạt 51% kế hoạch năm (trong đó tiêu thụ trong nước: 33,7 triệu tấn, xuất khẩu: 16,3 triệu tấn).

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và cả năm 2019, trong đó: Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, kiên định giữ vững đà tăng trưởng, nỗ lực cao độ, đổi mới sáng tạo, bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; rà soát, đánh giá, bổ sung kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Chính phủ; điều chỉnh và thực hiện tốt kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật năm 2019 ; hoàn chỉnh hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014; xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai Luật Kiến trúc…

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu các đơn vị được giao tiếp tục triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; nghiên cứu đề xuất về hình thức, nội dung để Bộ Xây dựng công bố định kỳ các thông tin chính thức về tình hình thị trưởng bất động sản, thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; ban hành Đề án tái sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp ngành Xây dựng; xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ của Bộ trong năm 2020, đồng thời chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đẩy mạnh tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo phát triển rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành cũng như phát triển đất nước.

Thanh Ngân