Nông nghiệp sạch

Chiến lược hợp tác quốc tế phát triển bền vững ngành nông nghiệp

Thứ tư, 19/7/2023 | 17:01 GMT+7
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã họp bàn về Chiến lược Hợp tác quốc tế ngành NN&PTNT đến năm 2030.

Chiến lược có mục tiêu là tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong quá trình toàn cầu hóa; nâng cao vị thế, hình ảnh, khả năng cạnh tranh của nền nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong huy động nguồn lực con người, công nghệ, tài chính, thu hút đầu tư từ bên ngoài.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, ngành NN&PTNT đã có sự hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, trong đó nhiều nội dung trong các hiệp định thương mại quốc tế liên quan đến nông nghiệp, các tuyên bố được thông qua; hoạt động tại các nhóm công tác chung về an ninh lương thực, chống khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp, công nghệ sinh học… được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn có tiếng trong lĩnh vực nông nghiệp trên thế giới đã đầu tư lớn vào Việt Nam như: Nestle, De Heus, CJ, CP, New Hope. Nguồn vốn ODA cho ngành nông nghiệp trong 10 năm qua chiếm xấp xỉ 50% tổng vốn đầu tư phát triển của Bộ NN&PTNT. Hệ thống hạ tầng phục vụ nông, lâm, thủy sản và nghề muối được cải thiện, cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, thúc đẩy áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến, bảo quản.

Quang cảnh cuộc họp

Về kết nối tri thức thông tin qua các đối tác, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn thông tin thêm, Nhóm đối tác công tư cho phát triển nông nghiệp bền vững (PSAV) giúp kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Nhóm điều phối chuyển đổi nông nghiệp bền vững đồng bằng sông Cửu Long điều phối các nguồn lực huy động từ các đối tác quốc tế kết hợp với các nguồn lực trong nước để hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại khu vực này.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp góp ý, khoa học công nghệ phải là trọng tâm của công tác hợp tác quốc tế trong nông nghiệp. Về thị trường, cần đầu tư xây dựng một danh mục các mặt hàng cụ thể cần mở cửa thị trường, tránh tình trạng bị động; phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, hợp tác quốc tế cần mang tầm chiến lược. Đây là cơ hội và cũng là thách thức đối với Việt Nam. Theo đó, công tác hợp tác quốc tế muốn bền vững cần có cộng đồng doanh nghiệp; cần tăng cường hệ thống thương mại nông nghiệp, kết nối với các tham tán tại các thị trường; có tầm nhìn chiến lược trong hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng lưu ý, Chiến lược đến năm 2030 cần lấy ý kiến tham vấn của các tổ chức tài trợ quốc tế; cần được coi là sách trắng, thông điệp thể hiện tư duy về hợp tác quốc tế, thể hiện cách tiếp cận mới của ngành NN&PTNT với thế giới.

Linh Giang (T/H)